(Thursday, June 20, 2019)

  •  Shaikh Sabreen Khatoon Abdul Kuddus
  •  Khan Ayesha Mohd. Ismail
  •  Sabrin Nizamuddin
  •  Aseela Tehreem Abu Nomaan
  •  Dhanse Al-Saba Shakeel
  •  Shaikh Salma Anwarul Haque
  •  Khan Zara Habib